• ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ขาวละออ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 066-054-5946

ระบบงานเครื่องกล

บริษัทฯให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบต่างๆดังนี้

1.ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Protection System)

2.ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)

3.ระบบดูดควันไอเสีย (Exhaust System)

4.ระบบประปา (Plumbing System)

5.ระบบน้ำดี (Cold Water)

6.ระบบท่อแก๊ส (Gas Piping)

7.ระบบท่อ(Duct System)